مهندسی هوافضا (معرفی شغل،رشته،فرصت های شغلی)

دسته بندی ها : فنی و مهندسی, معرفی مشاغل 26 شهریور 1398 عباس نیازی 3930 بازدید
مهندسی هوافضا

مهندسی هوافضا

مهندسی هوافضا

مهندسی هوافضا

مهندسی هوافضا (معرفی شغل،رشته،فرصت های شغلی)

یکی از جدیدترین رشته های مهندسی که در سال های اخیر در کشور ما بسیار رونق گرفته است رشته مهندسی هوافضا می باشد هدف‌ این‌ رشته‌ آماده‌ کردن‌ مهندسی‌ است‌ که‌ بتواند در زمینه‌ طراحی‌، ساخت‌ و آزمایش‌ هواپیما فعالیت‌ کند. در واقع‌ کار مهندس‌ هوا فضا قبل‌ از بیرون‌ آمدن‌ هواپیما از کارخانه‌ است‌ و او در مورد چگونگی‌ به‌ پرواز درآوردن‌ یک‌ هواپیما آموزش‌ نمی‌بیند. به‌ عبارت‌ دیگر مهندسی‌ هوا فضا مجموعه‌ای‌ از علوم‌ و توانایی‌های‌ علمی‌ و عملی‌ در زمینه‌ تحلیل‌، طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ پرنده‌ نظیر هواپیماها، بالگردها، گلایدرها، موشک‌ها و ماهواره‌ها است‌. این‌ رشته‌ بر چهار پایه‌ آئرودینامیک‌ ، جلوبرندگی‌ ، مکانیک‌ پرواز و سازه‌های‌ هوافضایی‌ استوار است‌.

کتاب از انتخاب تا اشتغال ریاضی-فیزیک

مهندس هوافضا چه کسی است؟

کسی که تولید محصولاتی مانند هواپیما،چرخ بال،ماهواره و موشک را مدیریت و سرپرستی می کند

چطور مهندس هوافضا شویم؟

مهم ترین درس این رشته ریاضیات‌ می باشد‌ و همچنین‌ فیزیک‌ و شیمی‌ تا حدودی‌ لازم‌ می‌باشد و بیشتر دروس‌ این‌ رشته‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ است‌ کسانی که می خواهند وارد این رشته شوند در دبیرستان باید رشته ریاضی را انتخاب کنند

گرایش های مهندسی هوافضا کدام است؟

 • آیرودینامیک
 • جلوبرندگی
 • مکانیک پرواز
 • سازه های هوافضایی

درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل :

دروس‌ اصلی‌:

 • نقشه‌کشی‌ ، استاتیک‌، مقدمه‌ای‌ بر مهندسی‌ هوا فضا، مکانیک‌ سیالات‌، ریاضی‌ مهندسی‌، دینامیک‌، ترمودینامیک‌ ، مبانی‌ برق‌ ، ارتعاشات‌، مقاومت‌ مصالح‌، کنترل‌ اتوماتیک‌، علم‌ مواد، انتقال‌ حرارت‌، آزمایشگاه‌ موتور انتقال‌.

دروس‌ تخصصی‌:

 • آیرودینامیک‌ ، مکانیک‌ پرواز ، آزمایشگاه‌ آیرودینامیک‌ ، طراحی‌ هواپیما ، تحلیل‌ سازه‌ها، اصول‌ جلو برندگی‌، زبان‌ تخصصی‌، طراحی‌ سازه‌های‌ هوایی‌ ، پروژه‌.

ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر در رﺷﺘﻪ‌ي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﮐﺪام ﮔﺮاﯾﺶ‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟

‫ﺟنسیت ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻣ ﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ي ﺣﻀﻮر اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ‫درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت دﻓﺎع ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮي در اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ، ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارد؟ در ﭼﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ؟

 ‫ﺑﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎي اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺷﺮﯾﻒ، ﺗﻬﺮان، ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﻮاﻓﻀﺎ، ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ، ﺳﻤﻨﺎن، ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ، ﻓﺮدوﺳﯽ، ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ، تبریز، ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ، ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﺘﺎري و ﺷﯿﺮاز، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ‌ي ﻫﻮاﻓﻀﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎي اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺷﺮﯾﻒ، ﺗﻬﺮان، ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ، ﺗﺮﺑﯿﺖ ‫ﻣﺪرس، ﺷﯿﺮاز، ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﻮاﻓﻀﺎ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ.

فرصت های شغلی رشته مهندسی هوافضا:

مهندسی هوافضا رشته ای فنی است و عمده فعالیت های متخصصان این رشته در کارخانه ها انجام می شود البته محیط های نظامی نیز بخش عمده ای از فعالیت های این رشته را پوشش می دهند

 • صنایع و موسسات تحقیقاتی هواپیمایی،موشکی و ماهواره ای
 • صنایع دفاع و کار در زمینه طراحی موشک و جنگ افزارها
 • فرودگاه ها:کار در قسمت تعمیر و نگه داری و به ویژه طراحی و تحلیل سیستم های هوایی
 • کلیه موسسات و سازمان هایی که از وسائل پرنده استفاده می کنند
 • در قسمت طراحی سازه و روش های طراحی توربرو ماشین ها
 • توانایی کار کردن در شاخه های متعدد از مهندسی و پروژه های خارج از حیطه صنایع هوافضایی
 • تولید خودروهای کم مصرف در صنایع خودروسازی با استفاده از تونل باد و علم آیرودینامیک
 • کار در نیروگاه ها و صنایع نفت و گاز به علت این که توربین های گاز نیروگاه ها و ایستگاه های پمپ گاز همانند موتورهای جت تحلیل و طراحی می شوند

‫ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ:

‫ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ از دوﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ می شود

ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ: در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از وزارت دﻓﺎع وﺟﻮد دارﻧﺪ

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ:ﺷﺮﮐﺖهاي ﮐﻮچک‌تر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدي ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺰو ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎﯾﯽ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮان-‫۱۴۰ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد. ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺎﺧﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ، ﻣﻮﺷﮏ و ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺎدر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﺑﺮق اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ این اﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي اﻧﮕﺸﺖ‌ﺷﻤﺎري اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

مهندسان هوافضا چه وظایفی دارند؟

 • مطالعات مقدماتی در ابتدای یک پروژه(معروف به مرحله شناسایی)
 • ارزش گذاری و تحلیل نتایج به دست آمده
 • انجام دادن محاسبات و شبیه سازی برای ساخت انواع ماشین ها
 • ایجاد تکنیک های جدید برای استفاده در هواپیماها و اکتشافات فضایی

محاسن رشته مهندسی هوافضا:

این رشته از مزایا و امکانات خوبی برخوردار است و بازار کار خوبی نیز دارد زیرا از چند سال گذشته کشورمان در زمینه طراحی و تولید پروژه های نظامی پیشرفت هایی داشته است و همواره به کار مهندسان هوافضا نیاز دارد

معایب رشته مهندسی هوافضا:

اگر به این رشته علاقه مند هستید باید بدانید که بسیاری از شاغلان در صنعت نظامی ممنوع الخروج هستند از طرفی رشته مهندسی هوافضا نیازمند سرمایه گذاری کلان می باشد که مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است و یکی از رشته هایی که بشدت تحت تاثیر وضع اقتصادی کشور است رشته هوافضا می باشد و از چند سال پیش تاکنون نیز کشور درگیر مشکلات اقتصادی زیادی می باشد

دیگر رشته های مهندسی معروف کدام است؟

برق

مکانیک

صنایع

عمران

معماری

نفت

هسته ای

متالورژی

معدن

فضای سبز

کشاورزی

شهرسازی

نساجی

نرم افزار

رباتیک

سخت افزار

برنامه نویسی

راه آهن

پلیمر

فناوری اطلاعاتIT

پزشکی

لطفا سوالات و اطلاعات خود را در قسمت نظرات با ما و دوستانتان به اشتراک بگذاریدwww.mivezendegi.ir

عباس نیازی

عباس نیازی هستم کارشناسی ارشد مشاوره خانواده،یک معلم و یک مشاور در سایت میوه زندگی یاد می گیریم که با تکنیک های ساده و کاربردی چطور از نظر تحصیلی و رفتاری و ارتباطی رشد کنیم

عضو کانال تلگرام شو تا پست ها و وویس های جدید رو اول از همه ببینی عضویت در کانال

فکر میکنم از این مقالات هم خوشت میاد

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه :
  0