مرور برچسب

بهترین شغل دوم

جوشکاری(معرفی شغل و رشته،فرصت های شغلی و معایب و محاسن)

شغل جوشکاری-جوشکار کسی است که با استفاده از روش های مختلف جوشکاری و دستگاه های مربوط به آن در لوله ها و ورقه های به نام پروفیل تغییراتی ایجاد می کند و با این کار وسائل مختلفی مانند وسائل حمل و نقل و یا تجهیزات صنعتی می سازد و هم چنین به…